پروژه ها

احداث فندانسیون بزرگترین جرثقیل خاورمیانه

احداث فندانسیون بزرگترین جرثقیل خاورمیانه

یادمان شهدای شهر طالخونچه از توابع شهرستان مبارکه

یادمان شهدای شهر طالخونچه از توابع شهرستان مبارکه

آسفالت خیابان امام شهرستان نجف آباد

آسفالت خیابان امام شهرستان نجف آباد

ساخت منازل سازمانی سرارود

ساخت منازل سازمانی سرارود

محوطه سازی هنرستان فرشچیان شهر مجلسی

محوطه سازی هنرستان فرشچیان شهر مجلسی

نصب نیوجرسی در ابتدای شهر مجلسی

نصب نیوجرسی در ابتدای شهر مجلسی

آسفالت و محوطه سازی بلوار فرشچیان و بهاران مجلسی

آسفالت و محوطه سازی بلوار فرشچیان و بهاران مجلسی

آسفالت جاده های داخلی فولاد مبارکه

آسفالت جاده های داخلی فولاد مبارکه

مرکز بهداشت مزرعچه

مرکز بهداشت مزرعچه

مرکز بهداشت دیزیچه

مرکز بهداشت دیزیچه